SQLServer 日付計算まとめ

DATEADD(引数, 加減算値, 対象日付)

以下、一般的に使いそうな引数。

SELECT DATEADD(yy, 1, GETDATE()) AS 年加算
SELECT DATEADD(qq, 1, GETDATE()) AS 四半期加算
SELECT DATEADD(mm, 1, GETDATE()) AS 月加算
SELECT DATEADD(dd, 1, GETDATE()) AS 日加算
SELECT DATEADD(wk, 1, GETDATE()) AS 週加算
SELECT DATEADD(hh, 1, GETDATE()) AS 時間加算
SELECT DATEADD(mi, 1, GETDATE()) AS 分加算
SELECT DATEADD(ss, 1, GETDATE()) AS 秒加算

このブログの人気の投稿

コピーした行の挿入が表示されない時はフィルタされていないかチェック

Excel で一部の図形だけ固定する